نوشته‌ها

Mettre
قرار دادن/ گذاشتن/ پوشیدن

Mettre quelque chose
پوشیدن چیزی/ قرار دادن چیزی

مثال
.Je mets une jupe car il fait chaud
دامن پوشیدم چون هوا گرمه.

Mettre quelque chose à quelqu’un
چیزی رو به تن کسی کردن/ چیزی رو به کسی پوشاندن

مثال
. Sa mère lui a mis son manteau
مادرش کاپشنشو بهش پوشوند.

Mettre quelqu’un/quelque chose quelque part
چیزی یا کسی را جایی گذاشتن

مثال
. J’ai mis le vin sur la table
شراب رو روی میز گذاشتم.

Mettre duré + à/ pour + infinitif
زمانی رو صرف انجام کاری کردن/ زمانی رو برای کاری اختصاص دادن

مثال
. J’ai mis trente minutes pour aller à l’école
نیم ساعت وقت صرف رفتن به مدرسه کردم.

Se mettre
قرار گرفتن/ شروع کردن/ شدن

Se mettre quelque chose
قرار گرفتن چیزی/ نهادن

مثال
. La mariée s’est mis un chapeau bizarre
روی سر عروس یه کلاه مسخره و عجیب قرار گرفت.

Se mettre à quelque chose
چیزی رو شروع کردن

مثال
. Allez, mettons_nous au travail
بریم، کارمونو شروع کنیم.

Se mettre quelque part
قرار گرفتن

مثال
? Je peut me mettre à côté de toi
می تونم کنار تو قرار بگیرم (بایستم)؟

Se mettre à + infinitif
شروع کردن

مثال
. Le bébé s’est mis à pleurer
نوزاد شروع به گریه کردن کرد.

Défendre
دفاع کردن/ محافظت کردن/ قدغن کردن

Défendre quelqu’un/ quelque chose
محافظت کردن/ دفاع کردن از کسی یا چیزی

مثال
Le comité universitaire défend les étudiants et leurs revendications
کمیته ی دانشگاهی از دانشجویان و مطالباتشون محافظت می کنه.

Défendre de quelque chose
متوقف کردن و قدغن کردن چیزی

مثال
. Un bon pull défend du froid
یک داروی خوب، از سرما جلوگیری می کنه( سرما رو متوقف می کنه).

Défendre quelqu’un/quelque chose contre quelqu’un’quelque chose
از کسی یا چیزی در برابر چیزی یا کسی دفاع کردن

مثال
L’ingénieur défend son projet contre les attaques de ses adversaires
این مهندس از طرحش در برابر حمله های رقیبانش دفاع می کنه.

Défendre quelque chose à quelqu’un
ممنوع کردن چیزی برای کسی

مثال
.Son médecin lui a défendu les sports violents
پزشکش برای او انجام ورزش های شدید رو ممنوع کرد.

Défendre à quelqu’un de + infinitif
قدغن کردن کسی برای انجام کاری

مثال
.Son médecin lui a défendu de faire trop d’efforts
پزشکش برای او انجام کار زیاد رو قدغن کرد.

Défendre que + subjonctif
ممنوع کردن

مثال
Le directeur de l’hôtel a défendu qu’on allume le chauffage avant le 15 octobre.
مدیر هتل ممنوع کرد که ما شوفاژ رو پیش از پانزدهم اکتبر روشن کنیم.

Se défendre
از خود محافظت کردن/ از خود دفاع کردن

Se défendre de quelque chose
محافظت کردن از خود از شر چیزی

مثال
.Défendez_vous des coups de soleil avec cette crème solaire
از خودتان در برابر نور آفتاب با این کرم ضد آفتاب محافظت کنید.

Se défendre contre quelque chose
در برابر چیزی از خود دفاع کردن

مثال
.Flaubert s’est défendu contre les accusations de ses adversaires
فلوبر از خودش در برابر اتهامات دشمنانش دفاع کرد.


Avouer
اقرار کردن/ اعتراف کردن/اذعان کردن

Avouer quelque chose
اقرار و اعتراف کردن/اظهار کردن

مثال
. J’avoue mon ignorance
من اظهار بی اطلاعی می کنم.

Avouer quelque chose à quelqu’un
چیزی را به کسی اعتراف کردن/ اذعان داشتن چیزی به کسی

مثال
.Le criminel a avoué son crime aux policiers
مجرم جرمش رو به پلیس ها اذعان کرد.

Avouer + infinitif
اظهار کردن/ اعتراف کردن

مثال:
. Il a avoué avoir empoisonné sa femme
او اعتراف کرد که همسرش رو مسموم کرده بود.

Avouer que + indicatif
اعتراف کردن

مثال
.J’avoue que j’ai eu tort
اعتراف می کنم که اشتباه کردم.

Destiner
اختصاص دادن/ مقدر کردن

Destiner quelqu’un /quelque chose à quelqu’un/ quelque chose
اختصاص دادن کسی یا چیزی به کسی یا چیزی

مثال
Les parents de Jean Pierre avaient destiné une somme à l’éducation de leur fils
والدین ژان پیر میزان مبلغی را به تعلیم پسرشان اختصاص داده بودند.

Destiner à + infinitif
مقدر کردن به چیزی

مثال
. Ses parents l’avaient destiné à être pharmacien
والدینش مقدر کرده بودند که پزشک شود.

Se destiner
مقدر شدن/ خود را به کاری اختصاص دادن/ خود را وقف چیزی کردن

Se destiner à quelque chose
خود را به چیزی اختصاص دادن

مثال
. Jean Pierre se destine à la magistrature
ژان پیر خود را وقف شغل قضایی می کند.

Se destiner à + infinitif
خود را مقدر به کاری کردن/ اختصاص دادن خود به چیزی

مثال
. Il se destine à devenir juge
او خود را به قاضی شدن اختصاص می دهد.

Comprendre
فهمیدن/درک کردن/شامل شدن/دریافتن

Comprendre quelqu’un/ quelque chose
فهمیدن چیزی/درک کردن کسی

مثال
.Fabine ne comprend pas l’allemand
فابین آلمانی نمی فهمه.

Comprendre à quelque chose
فهمیدن چیزی

مثال
.Il ne comprend rien à la langue de Goethe
از زبان گوئت چیزی حالیش نمی شه.

Comprendre ce que + indicatif
چیزی را متوجه شدن/ فهمیدن

مثال

. Il ne comprend pas ce qu’on lui dit en allemand
او متوجه چیزی که اونها به آلمانی می گن، نمی شه.

Comprendre comment/ quand/pourquoi/où + indicatif
فهمیدن اینکه چگونه/ چه زمانی/ چرا / کجا

مثال
!Je ne comprends pas comment il a pu vivre un an à Berlin
نمی فهمم که او چه طور تونست یک سال در برلین زندگی کنه!

Comprendre que + subjonctif
قبول کردن/ پذیرفتن

مثال
.Je comprends que l’allemand soit une langue difficile
قبول دارم که زبان آلمانی زبان سختیه.

Comprendre que + indicatif
متوجه بودن/ دانستن

مثال
.Je comprends surtout que Fabin n’est pas doué pour les langues
می دونم که فابین در یادگیری زبان با استعداد نیست.

Changer
تغییر دادن/ تعویض کردن/ عوض کردن

Changer quelque chose/ quelqu’un
عوض کردن/ تغییر دادن کسی یا چیزی

مثال
. Alice change son bébé, elle change sa couche
آلیس پوشک نوزادش رو عوض می کنه.

Changer chose pour (contre) quelque chose
چیزی را با چیزی (در ازای چیزی) تعویض کردن

مثال
.Elle a changé son travail pour un autre
او کارش را با کار دیگری عوض کرد.

Changer quelque chose en quelque chose
چیزی را به چیز دیگری تغییر دادن

مثال
. Elle a changé le bureau en chambre d’enfant
او اتاق کار را به اتاق بچه تغییر داده.

Changer de quelque chose/ quelqu’un
رفتن/ ترک کردن

مثال
. Elle a changé de ville. Elle a aussi changé de mari
او از شهر رفت. همچنین همسرش رو ترک کرد.

Changer chose à quelque chose
چیزی در چیزی تغییر کردن

مثال

. Cela a tout changé à sa vie
آن همه چیز را در زندگی اش عوض کرد.

Se changer
تغییر یافتن/ خود را تغییر دادن

Se changer en quelque chose
تغییر یافتن به چیزی/ تبدیل شدن به چیزی

مثال
.Après deux ans de mariage, il s’était changé en méchant mari
بعد از دو سال او تبدیل شد به یک همسر بد.

Révéler
فاش کردن، آشکار کردن، بر ملا کردن چیزی برای کسی

Révéler quelque chose à quelqu’un

مثال
. L’inconnu nous a finalement révélé son identité
فرد ناشناس هویتش رو برای ما فاش کرد.

Révéler + infinitif

مثال

.Il a révélé avoir participé au hold_up
او شرکت کردنش را در هلدآپ آشکار کرد.

Révéler + indicatif

مثال

.Il a révélé que c’était lui le coupable
او فاش کرد که گناهکاره.

Se révéler
شناخته شدن، آشکار شدن، ثابت شدن، به نظر رسیدن

Se révéler + adjectif

مثال

.Cette leçon de grammaire s’est révélée utile
این درس از گرامر به نظر سومند میاد.

Se révéler + infinitif

مثال

.Ce travail s’est révélé être inutile
آشکاره که این کار بی فایده است.

Se révéler que + indicatif

مثال

.Il s’est révélé que ce travail était inutile
ثابت شده که این کار بی فایده بوده.